Nhựa đường 6070 ( đóng bao 25 kg/bao)

Nhựa đường 6070 ( đóng bao 25 kg/bao)